Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / เศรษฐกิจ / ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้, มหาดไทย, ทวงหนี้อย่างไรไม่ผิดกฏหมาย
มหาดไทยประกาศบังคับใช้เกณฑ์ทวงถามหนี้ 21 พ.ย.ปีนี้ ห้ามเจ้าหนี้ทวงถามหนี้เกินวันละครั้ง หากลูกหนี้อ่านไลน์ถือว่ารับทราบ แต่หากรับแล้วตัดสายทิ้งไม่นับเข้าเกณฑ์
มหาดไทยประกาศบังคับใช้เกณฑ์ทวงถามหนี้ 21 พ.ย.ปีนี้ ห้ามเจ้าหนี้ทวงถามหนี้เกินวันละครั้ง หากลูกหนี้อ่านไลน์ถือว่ารับทราบ แต่หากรับแล้วตัดสายทิ้งไม่นับเข้าเกณฑ์
Last updated: 30 กันยายน 2562 | 16:54
กระทรวงมหาดไทยประกาศบังคับใช้เกณฑ์ทวงถามหนี้ 21 พ.ย.นี้ ห้ามเจ้าหนี้ติดต่อทวงถามหนี้เกินวันละครั้ง กรณีทวงหนี้ผ่านออนไลน์ ถ้าอ่านไลน์ถือว่ารับทราบแล้ว ส่วนทางโทรศัพท์ หากลูกหนี้รับสายแล้วกดวางก่อนพูดคุยในสาระสำคัญ ไม่นับเป็นจำนวนครั้ง

30 กันยายน 2562-กระทรวงมหาดไทย เปิดเผยหลักเกณฑ์ทวงหนี้ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 พ.ย.2562 โดยระบุว่า จำนวนในการทวงถามหนี้ 1 ครั้งต่อวัน ส่วนช่วงเวลาในการทวงถามหนี้ ได้แก่ วันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น. ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ส่วนการทวงหนี้ที่อาจถูกปรับได้ ได้แก่ การประจาน พูดจาดูหมิ่น ข่มขู่ ใช้ความรุนแรง และทวงถามหนี้เกิน 1 ครั้งต่อวัน

สำหรับประกาศที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่องจำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้ โดยให้ผู้ทวงถามหนี้ติดต่อลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ได้ทราบ การทวงถามหนี้ ไม่เกินหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวัน เพื่อให้การทวงถามหนี้เป็นแนวทางเดียวกัน กรมการปกครองจึงได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามที่คณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ได้ให้แนวทางไว้

โดยประกาศฉบับนี้ใช้บังคับเฉพาะบุคคล ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ.2558 บัญญัติไว้ ดังนี้ "ผู้ทวงถามหนี้" หมายความว่า เจ้าหนี้ซึ่งเป็นผู้ให้สินเชื่อ ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค ผู้จัดให้มีการเล่นการพนันเป็นปกติธุระตามกฎหมายว่าด้วยการพนัน และเจ้าหนี้อื่น ซึ่งมีสิทธิรับชำระหนี้อันเกิดจากการกระทำที่เป็นทางการค้าปกติธุระของเจ้าหนี้ ทั้งนี้ ไม่ว่าหนี้ดังกล่าวจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ก็ตาม และให้หมายความรวมถึงผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าหนี้ดังกล่าว ผู้รับมอบอำนาจช่วงในการทวงถามหนี้ ผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ และผู้รับมอบอำนาจจากผู้ประกอบธุรกิจทวงถามหนี้ด้วย

การติดต่อตามประกาศนี้คือลูกหนี้ต้องรับทราบการทวงถามหนี้ด้วย โดยอ้างอิงตามความหมายของ "ติดต่อ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 หมายถึงการพูดจาเพื่อทำความตกลง, การสื่อสาร ดังนั้น หากผู้ทวงถามหนี้ได้มีการทวงถามหนี้และลูกหนี้ได้ทราบการทวงถามหนี้แล้วผู้ทวงถามหนี้จะไม่สามารถสอบถามถึงการชำระหนี้กับลูกหนี้หรือบุคคลซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ในวันเดียวกันนั้นได้อีก เช่น การถามว่า "ชำระหนี้แล้วหรือยัง" "อย่าลืมชำระหนี้นะ" การสอบถามบุคคลดังกล่าวอีกครั้งในทำนองเช่นว่านี้ถือเป็นการทวงถามหนี้เกินกว่าหนึ่งครั้งต่อหนึ่งวันตามประกาศดังกล่าว

สำหรับหลักเกณฑ์ที่เข้าข่าย "ทวงหนี้-ไม่นับเป็นการทวงหนี้" ยกกรณีการทวงถามหนี้ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ลูกหนี้อ่านข้อความการทวงถามหนี้แต่ไม่ตอบ ถือว่าเป็นการติดต่อและลูกหนี้ได้รับทราบการทวงถามหนี้แล้ว แม้ว่าจะไม่มีการตอบข้อความนั้นภายหลังจากที่ได้อ่านก็ตาม ส่วนกรณีการทวงถามหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ ถือว่าเป็นการติดต่อทวงถามหนี้ตามประกาศ โดยระบุว่า ผู้ทวงถามหนี้ได้มีการโทรศัพท์ไปยังลูกหนี้หรือบุคคล ซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ และบุคคลดังกล่าวรับสายโทรศัพท์แล้วผู้ทวงถามหนี้ได้มีการพูดคุยในสาระสำคัญโดยแสดงเจตนาในการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้

ส่วนกรณีที่ไม่ถือว่าเป็นการติดต่อทวงถามหนี้ตามประกาศ ได้แก่ ผู้ทวงถามหนี้ได้มีการโทรศัพท์ไปยังลูกหนี้หรือบุคคล ซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ แต่บุคคลดังกล่าวยังไม่รับสายโทรศัพท์ ผู้ทวงถามหนี้ได้มีการโทรศัพท์ไปยังลูกหนี้หรือบุคคล ซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ และบุคคลดังกล่าวได้รับสายแล้ว แต่กดวางสายโทรศัพท์ไปเสียก่อนได้มีการพูดคุยในสาระสำคัญ

First posted: 30 กันยายน 2562 | 16:53