Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
Home / เศรษฐกิจ / วิษณุ เครืองาม, ร่าง พร.บ.เขตพัฒนาเศรษฐกิจภาคตะวันออก, สิทธิพิเศษ
รัฐบาล คสช.เปิดทางด่วนพิเศษให้ทุนต่างชาติซื้อที่ดิน-คอนโด100% ในอีอีซี ให้สิทธิพิเศษเหนือกว่าบีโอไอ
รัฐบาล คสช.เปิดทางด่วนพิเศษให้ทุนต่างชาติซื้อที่ดิน-คอนโด100% ในอีอีซี ให้สิทธิพิเศษเหนือกว่าบีโอไอ
ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
Last updated: 19 กุมภาพันธ์ 2561 | 17:49
รัฐเปิดทางด่วนพิเศษ ระดมลงทุนในพื้นที่ไข่แดงบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอีอีซี 10 โซนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง ได้รับยกเว้นกฏหมายผังเมือง ผังเมืองใหม่ และไฟเขียวนักลงทุนต่างด้าวได้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินและซื้ออาคารชุดได้ 100% รวมทั้งได้สิทธิลดหย่อนภาษีหลายด้านเหนือกว่าบีโอไอ

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ที่โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์  ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงาน ASA Real Estate Forum Dinner Talk Awards "ปรับบ้าน ปรุงเมือง"  ซึ่งจัดโดย สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท อัลติเมท พร๊อพเพอร์ตี้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้กล่าวว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. .. ได้ผ่านความเห็นชอบของสภาในวาระ 2 และวาระ 3 แล้ว ซึ่งสภามีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยมี 3 จังหวัด ที่อยู่ในพื้นที่โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง ที่จะได้รับสิทธิพิเศษทุกด้านตามที่นักลงทุน และภาคธุรกิจเคยเสนอให้พิจารณา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมอนาคต เช่น ยานยนต์ หุ่นยนต์ ซ่อมเครื่องบิน เป็นต้น

การส่งเสริมใน 3 จังหวัด จะแบ่งโซนที่ได้รับสิทธิพิเศษแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับเป็นพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมหรือที่อยู่อาศัย ซึ่งมีประมาณ 10 โซนในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมพิเศษ หรือเรียกว่าพื้นที่ไข่แดง เช่น ได้รับการยกเว้นกฎหมายผังเมือง และผังเมืองใหม่ โดยจะมีกฎหมายเฉพาะด้านภายในพื้นที่ รวมถึงการให้สิทธิ์คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในที่ดิน การซื้ออาคารชุดทั้ง 100% เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีหลายด้านที่เหนือกว่าสิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) ตลอดจนการให้สิทธิทำงานสำหรับคนต่างด้าว โดยไม่ต้องขออนุญาต ที่ครอบคลุมถึงครอบครัวที่เข้ามาพักอาศัยด้วย และยังสามารถโอนเงินตราต่างประเทศได้โดยไม่ต้องผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) อีกทั้งยังมีสิทธิ์ด้าน การประกอบอาชีพ ที่จะมีมาตรฐานเฉพาะในเขตจากเดิมอาจจะต้องมีการสอบ แต่ในพื้นที่แห่งนี้ได้รับการยกเว้น โดยจะมีการทดสอบบางอย่างที่ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการนโยบาย EEC สิ่งเหล่านี้จะส่งผลทำให้อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์เจริญรุ่งเรืองในอนาคต

"ถือเป็นมาตรการที่จำเป็นต้องให้สิทธิ เมื่อเราเชิญนักลงทุนเข้ามาลงทุน แต่จะเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมบางอย่างที่เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย เช่น ยานยนต์ ซ่อมเครื่องบิน หุ่นยนต์ รวมถึงเครื่องมือแพทย์ครบวงจร ซึ่งทางสมาคมสถาปนิกฯ จึงควรจับตาดูเพราะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับสถาปนิก มีบทบาทในการเข้าไปปรับปรุงเมืองในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม และพื้นที่ที่พักอาศัย”

ขณะเดียวกัน ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีได้เสร็จสิ้นแล้ว  อยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ในแต่ละภาค โดยมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ นำเนื้อหาที่ได้จากการรับฟังความคิดเห็นไปปรุงแล้วจึงนำเข้าเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ตามด้วยการนำเสนอผ่านความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จากนั้นจึงทูลเกล้าฯถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย คาดว่าจะนำมาประกาศใช้ในเดือนสิงหาคมนี้

การมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเครื่องยืนยันการยอมรับจากนานาชาติทำให้หลายองค์กร ได้เข้ามาสร้างความสัมพันธ์กับไทย รวมถึงองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (โออีซีดี) ซึ่งไทยเคยสมัครเข้าเป็นสมาชิกหลายครั้งในทุกรัฐบาลที่ผ่านมาแต่ไม่ได้รับการตอบรับ ล่าสุดเลขาธิการโออีซีดีเดินทางมาเยือนไทย ได้เชิญให้ไทยเข้าเป็นสมาชิก โออีซีดี ซึ่งเป็นผลมาจากการมียุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จะเป็นตัวที่สะท้อนให้นานาชาติทั่วโลกได้เห็นทิศทางการเดินของประเทศในระยะยาวต่อเนื่องใน 10-20 ปี ที่แตกต่างจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีอายุเพียง 5 ปี จึงสั้นเกินไปที่จะมองเห็นทิศทางการเดินในอนาคตของประเทศ

นอกจากนี้รัฐบาลได้วางแนวทางการแก้ไขปัญหากฎหมายที่ยุ่งยาก ซับซ้อน ล้าสมัย เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ เนื่องจากที่ผ่านมาเมืองไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีกฎหมายหลายฉบับที่ทำให้เกิดการยุ่งยาก ซับซ้อนกัน  ล้าสมัย อยู่จำนวนมาก หรือรวยกฎหมาย มีกฎหมายที่ขัดแย้งกันเองบางฉบับห้ามทำ บางฉบับทำได้ในหลายกรณี

ยกตัวอย่างเช่น การยิงนกเป็ดน้ำ หากยิงบนฟ้า และยิงในน้ำมีกฎหมายเกี่ยวข้อง 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ. คุ้มครองสัตว์ป่า แต่หากยิงในน้ำใช้ พ.ร.บ. สงวนพันธุ์สัตว์น้ำ ที่มีโทษแตกต่างกัน รวมถึงกฎหมายการห้ามใช้เครื่องขยายเสียง ที่ถูกใช้ตั้งแต่สมัยสงครามโลกกลับยังไม่มีการยกเลิกจนถึงปี 2561 ก็ยังมีการใช้อยู่

ทั้งนี้ เอกชนเคยลงความเห็นว่าให้มีการแก้ไขยกเลิกกฎหมายที่ซ้ำซ้อน ซึ่งมีการยอมลงขันว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษามาศึกษาความเป็นไปได้ เหมือนอย่างเช่นที่เกาหลี ใช้บริการที่ปรึกษาต่างประเทศในการศึกษาและยกเลิกกฎหมาย 7,000 ฉบับได้ภายใน 6 เดือน แต่ที่ผ่านมายังไม่สามารถทำได้เพราะภาครัฐยังไม่ตัดสินใจ แต่วันนี้รัฐบาลตัดสินใจลงความเห็นแล้วว่าถึงเวลาที่ต้องมีการยกเลิกกฎหมายที่ซับซ้อน ล้าสมัย และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ หรือที่เรียกว่าการประหารกฎหมาย

ทั้งนี้ สาระ สำคัญของร่าง พ.ร.บ.เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ.ศ. …. อาทิ มาตรา 6 กำหนดให้พื้นที่ จ.ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออกที่กำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกา เป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อวัตถุประสงค์ อาทิ 1.พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2.จัดให้มีการบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ลดอุปสรรคและต้นทุนในการประกอบกิจการ 3.พัฒนาเมืองให้ทันสมัยระดับนานาชาติ สะดวก ปลอดภัย ฯลฯ

กมธ.ได้เพิ่มวรรคท้ายมาตรา 6 ว่า กรณีมีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์ จะตราพระราชกฤษฎีกาให้พื้นที่บางส่วนในเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรือ เกี่ยวข้อง เฉพาะเท่าที่จำเป็น

มาตรา 10 เกี่ยวกับบอร์ด EEC กำหนดให้ “คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก” มีนายกฯเป็นประธาน รองนายกฯ เป็นรองประธาน นอกนั้นมีรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ กับ ผอ.สำนักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน 5 คน เป็นต้น

มาตรา 11 บอร์ด EEC มีอำนาจ อาทิ กำหนดนโยบายเพื่อพัฒนา EEC, ให้ความเห็นชอบแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน, โครงสร้างพื้นฐาน, กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการร่วมลงทุนกับเอกชน หรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุน, อนุมัติ อนุญาตให้สิทธิ หรือให้สัมปทาน, กำหนดพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ อุตสาหกรรมเป้าหมายและสิทธิประโยชน์

มาตรา 14 ให้มีสำนักงาน EEC มีฐานะเป็นนิติบุคคลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ แต่ไม่เป็นส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ และเป็นหน่วยเลขานุการของบอร์ด โดยมีเลขาธิการ 1 คน รับผิดชอบการดำเนินงานของสำนักงาน ขึ้นตรงต่อบอร์ด EEC

มาตรา 34 กรณีที่มีความจำเป็นต้องได้มาซึ่งที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นเพื่อ ประโยชน์ในการพัฒนา EEC ให้สำนักงานจัดซื้อ เช่า เช่าซื้อ เวนคืน เป็นต้น โดยทาง กมธ.ได้ถอนเรื่องการ “ถมทะเล” ออกไป เพราะยังไม่จำเป็น

มาตรา 39 อยู่ในหมวด 5 เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ มีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย 1.ยานยนต์สมัยใหม่ 2.อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 3.การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 4.การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ 5.การแปรรูปอาหาร 6.หุ่นยนต์ 7.การบินและโลจิสติกส์ 8.เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ 9.ดิจิทัล และ 10 การแพทย์และสุขภาพครบวงจร

เกณฑ์นักลงทุนถือครองที่ดิน-อาคารชุดมาตรา 49 ให้ผู้ประกอบการในกิจการส่งเสริม ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นคนต่างด้าวตามประมวลกฎหมายที่ดิน มีสิทธิ ถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษประกอบกิจการที่ได้รับ อนุญาตได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายที่ดินให้ผู้ประกอบ กิจการในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งเป็นนิติบุคคลและเป็นคนต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด มีสิทธิถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดโดยได้รับการยกเว้นจากการจำกัดสิทธิของคน ต่างด้าวตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดผู้ประกอบกิจการซึ่งจะมีสิทธิและจำนวนที่ดินหรือห้องชุดตามวรรคหนึ่ง และวรรคสอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่บอร์ด EEC กำหนด โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นายวิษณุกล่าวว่า “ต้องดูว่าคนที่เข้ามาประกอบกิจการเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ถ้าเป็นนิติบุคคลต่างด้าว เข้าเป็นองค์ประกอบผู้ประกอบการ เป็นบริษัท ห้างร้าน และเป็นคนต่างด้าว ก็สามารถถือที่กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดินได้ คนเหล่านี้สามารถถือสิทธิที่ดินในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษโดยไม่ต้องได้รับ อนุญาตตามกฎหมายที่ดิน”

 

“ส่วนคอนโดฯ หรือห้องชุด ผู้ประกอบการในเขตส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เป็นนิติบุคคล และเป็นคนต่างด้าวก็ถือกรรมสิทธิ์ตามกฎหมายอาคารชุดได้ โดยไม่ต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดตามกฎหมายอาคารชุด อาจจะซื้อห้องชุดทั้ง 100% ก็ได้ แต่ผู้ประกอบการที่จะมีสิทธิจำนวนที่ดินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บอร์ด EEC กำหนด และได้รับการเห็นชอบจาก ครม.โดยต้องไม่เกินไปกว่าหลักเกณฑ์กฎหมายบีโอไอ และกฎหมายว่าด้วยการนิคมฯ”

 

First posted: 17 กุมภาพันธ์ 2561 | 11:38