Social media
สำนักข่าว 4 ภาษา    Thai | English | Chinese | THAI Overseas
0
หัวหน้าคสช.ใช้ม.44 ตั้ง“พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี”เป็นนายกเมืองพัทยา เผยไม่แปลกเคยปลดสุขุมพันธุ์ตั้งพล.ต.อ.อัศวินเป็นผู้ว่ากทม.มาก่อนหน้านี้
หัวหน้าคสช.ใช้ม.44 ตั้ง“พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี”เป็นนายกเมืองพัทยา เผยไม่แปลกเคยปลดสุขุมพันธุ์ตั้งพล.ต.อ.อัศวินเป็นผู้ว่ากทม.มาก่อนหน้านี้
พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี นายกเมืองพัทยา
Last updated: 16 กุมภาพันธ์ 2560 | 18:15
พล.อ.ประยุทธ์ใช้ ม.44 แต่งตั้ง พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี เป็นนายกเมืองพัทยา เคยเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรชลบุรีและรองผู้บัญชาการภูธร 2 มาก่อนถือเป็นคนในพื้นที่ เผยไม่แปลกเพราะเคยปลดม.ร.ว.สุขุมพันธุ์พ้นผู้ว่ากทม.และแต่งตั้งพล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง อดีตผบช.น.มาดูแลพื้นที่กรุงเทพฯ

ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่วันที่  ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแต่งตั้งนายกเมืองพัทยา

ตามที่มีประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยข้อ ๑๑ กําหนดให้ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นครบวาระหรือว่างลง ให้ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ ข้อ ๑ วรรคสอง กําหนดให้ในกรณีนายกเมืองพัทยาว่างลง ให้ดําเนินการให้ได้มาตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ ดังกล่าว นั้น

เนื่องจากการบริหารจัดการเมืองพัทยา ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการที่มีศักยภาพสูง ในการประสานงานกับราชการส่วนกลางทั้งในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง การปกครอง ตลอดจนการต่างประเทศอย่างใกล้ชิด รวมถึงภาคประชาชนอย่างมีเอกภาพทั้งต้องเป็นผู้มีประสิทธิภาพในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ และสามารถบริหารงบประมาณบังคับบัญชาบุคลากร ตลอดจนบริหารงานบุคคลให้ได้อย่างเด็ดขาดตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่พนักงานและลูกจ้างเมืองพัทยา และภาคประชาชน โดยเฉพาะในการรักษาความสะอาดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ปัญหาการจราจร การพัฒนาชุมชน การแก้ไขปัญหาด้านเศรษฐกิจของเมืองท่องเที่ยว และปัญหาเร่งด่วนต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูปราชการส่วนท้องถิ่น

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ข้อกําหนดในคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ และประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๕/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม พุทธศักราช ๒๕๕๗ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการได้มาซึ่งผู้บริหารเมืองพัทยาเป็นการชั่วคราวเป็นอันสิ้นผลลง และให้ดําเนินการตามคําสั่งนี้แทน โดยให้ปลัดเมืองพัทยา ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่นายกเมืองพัทยา

ข้อ ๒ ให้พลตํารวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี พ้นจากตําแหน่งในสภาเมืองพัทยา และให้เป็นนายกเมืองพัทยา และให้มีรองนายกเมืองพัทยาไม่เกินสี่คน ตามที่นายกเมืองพัทยาแต่งตั้งตามมาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพ.ศ. ๒๕๔๒ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น

ข้อ ๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ (๓) และมาตรา ๕๐ นายกรัฐมนตรีอาจสั่งให้นายกเมืองพัทยาหรือรองนายกเมืองพัทยาออกจากตําแหน่งได้เมื่อมีกรณีแสดงให้เห็นว่าได้กระทําการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่เมืองพัทยาหรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน

ข้อ ๔ ให้นายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยาที่ได้รับแต่งตั้งตามคําสั่งนี้ ได้รับเงินเดือน  เงินประจําตําแหน่ง เงินค่าตอบแทนพิเศษ และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๕ นายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง  หรือยกเลิกคําสั่งนี้ได้

ข้อ ๖ คําสั่งนี้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๖๐

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ประวัติโดยย่อ พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี

เกิดเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2496 ที่จังหวัดสมุทรสาคร

การศึกษา โรงเรียนนายตำรวจสามพราน  รุ่นที่ 28 ปี 2518

หลักสูตรโรงเรียนผู้กำกับ รุ่นที่ 19 ปี 2536

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง จากวิทยาลัยการปกครอง รุ่นที่ 37 ปี 2540

หลักสูตรการบริหารชั้นสูง รุ่นที่ 18 ปี 2542

การทำงาน

สารวัตรสืบสวนสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองชลบุรี วันที่1 ตุลาคม 2531  

รองผู้กำกับการประจำกรมตำรวจ(ทำหน้าที่รองหัวหน้าชุดป้องกันปราบปรามยาเสพติด 1 ) วันที่ 10 มกราคม   2534

รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจภูธร 2 วันที่ 2 ตุลาคม 2535  

ผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 วันที่ 23 มกราคม 2537 

ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการบริการการศึกษา โรงเรียนนายร้อยตำรวจ วันที่ 1 พฤษภาคม 2537 

ผู้กำกับการ รองหัวหน้าตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2538

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี วันที่ 25 ตุลาคม 2539

รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี วันที่ 1 พฤษภาคม 2542

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 1 ตุลาคม 2545

ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี 7 สิงหาคม 2547

รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 วันที่ 11 พฤษภาคม 2550

เกษียณอายุราชการ 1 ตุลาคม 2556

รองประธานสภาเมืองพัทยา คนที่ 2 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 พล.ต.ต.อนันต์ เจริญชาศรี รอง ผบช.ภ.2 พร้อมคณะได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.บางละมุง ชลบุรี

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ม.44 ปลดม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ตั้งพล.ต.อ.อัศวินเป็นผู้ว่ากทม.

รายงานข่าวเปิดเผยว่าการใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในฐานะหัวหน้าคสช. เพื่อแต่งตั้งผู้บริหารเขตการปกครองพิเศษเช่นกทม.และเมืองพัทยานั้นถือเป็นเรื่องปกติเพราะยังไม่มีการเลือกตั้ง ดังจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านี้ก็เคยมีคำสั่ง ม.44 ปลดม.ร.ว.สุขุมพันธ์ุ บริพัตร  พ้นจากผู้ว่ากทม.และแต่งตั้งพล.ต.อัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่ากทม. ดังนี้

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ้นจากตําแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตามที่มีคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๕๐/๒๕๕๙ เรื่อง ประกาศรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖ ลงวันที่ ๒๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ โดยให้ระงับการปฏิบัติราชการหรือหน้าที่ในกรุงเทพมหานครของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นการชั่วคราว นั้น

เนื่องจากการตรวจสอบหรือการสอบข้อเท็จจริงตามข้อกล่าวหาต่างๆ ขององค์กรที่มีอํานาจหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายยังต้องดําเนินไปอีกระยะหนึ่งในขณะที่วาระการดํารงตําแหน่งของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครใกล้จะสิ้นสุดลงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งก็จะยังไม่สามารถจัดให้มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ได้ตามนัยแห่งประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ และคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ยังใช้บังคับอยู่

แต่โดยที่มีความจําเป็นต้องเร่งจัดการบริหารราชการกรุงเทพมหานครให้เป็นที่เรียบร้อย เกิดความต่อเนื่อง สามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนอย่างมีเอกภาพ

โดยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานครมีอํานาจการตัดสินใจแก้ปัญหาหรือดําเนินการต่างๆ และสามารถบริหารงบประมาณ บังคับบัญชาบุคลากรตลอดจนบริหารงานบุคคลได้โดยเด็ดขาดตามกฎหมาย สร้างความเชื่อมั่นแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและประชาชน โดยเฉพาะในเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อย การรักษาความสะอาด การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแก้ปัญหาการจราจร การพัฒนาชุมชน การอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเวลาที่มีงานพิธีสําคัญ และการตรวจสอบการทุจริตและประพฤติมิชอบในความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นปัญหาเร่งด่วนในขณะนี้ หากมิได้รับการแก้ไขโดยเร็ว จะเกิดเป็นความเสียหายต่อราชการแผ่นดิน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงมีคําสั่ง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ้นจากตําแหน่ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้ผู้ดํารงตําแหน่งรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครอยู่ในวันก่อนวันที่คําสั่งนี้ใช้บังคับ พ้นจากตําแหน่ง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๒ ให้พลตํารวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และให้มีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไม่เกินสี่คนตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้งตามมาตรา ๔๙ (๓) และมาตรา ๕๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.๒๕๒๘ ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น การแต่งตั้งและถอดถอนรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้กระทําได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี

ข้อ ๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๔๙ (๓) และมาตรา ๕๒ นายกรัฐมนตรีอาจสั่งให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครออกจากตําแหน่งได้เมื่อมีกรณีแสดงให้เห็นว่าได้กระทําการอันเสื่อมเสียแก่เกียรติศักดิ์ของตําแหน่งหรือปฏิบัติการหรือละเลยไม่ปฏิบัติการอันควรปฏิบัติในลักษณะที่เห็นได้ว่าจะเป็นเหตุให้เสียหายอย่างร้ายแรงแก่กรุงเทพมหานครหรือแก่ราชการโดยส่วนรวมหรือแก่การรักษาความสงบเรียบร้อย หรือสวัสดิภาพของประชาชน

ข้อ ๔ นายกรัฐมนตรีอาจเสนอให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคําสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคําสั่งนี้ได้

ข้อ ๕ คําสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

First posted: 16 กุมภาพันธ์ 2560 | 18:15